Školská jedáleň

Informácie o platbe a stravovaní

Informácie o stravnom

Informácie o stravnom

Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stala spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stala aj jej zriaďovateľom.

Informácie k plateniu stravného:

Prvú platbu na školský rok 2019/2020 je potrebné uskutočniť od 20. - 27. 8. 2019. V prípade, že platba nebude uhradená do 27. 8. 2019 nemôže žiak/čka dostať 2. 9. (prvý deň školského roka) obed. Platba musí nabehnúť na účet a byť zaregistrovaná v školskom jedálenskom programe!

Číslo účtu v ČSOB - IBAN: SK17 7500 0000 0040 2259 1292

Od 1. 9. 2019 sa suma stravného upravuje takto:

Suma za mesačné stravné (18 dní je priemerný počet dní vyučovania za mesiac školského roku):

2. stupeň : 34,20 € na 18 stravovacích dní - žiaci tried príma až kvarta (štátna dotácia na stravu platí iba pre žiakov základnej školy -  žiaci tried príma až kvarta sú žiakmi strednej školy, preto sa štátna dotácia na nich nevzťahuje).

3. stupeň : 36 € na 18 stravovacích dní - žiaci tried kvinta až oktáva

Cena obedov:  2. stupeň G (Príma - Kvarta):  - 1,90 €,  3. stupeň (Kvinta - Oktáva) - 2,00 €.

Pri platbe stravného je nutné zadať variabilný symbol žiaka a účel platby – jej popis - meno žiaka a trieda. Variabilné symboly pre nových žiakov Príma) budú zverejnené na dverách školy po 20. 8. 2019.  Piataci, ktorí prechádzajú do prímy na gymnáziu majú nové variabilné symboly. Platby za súrodencov je možné po dohode uhrádzať jednou sumou - pod jedným VS, teba prísť vybaviť do kancelárie vedúcej ŠJ.

Stravovací systém si vyžaduje platbu stravného dopredu do 25. dňa v mesiaci (do 25. augusta má byť uhradená platba na september, do 25. septembra na október atď...) mesačne formou trvalých príkazov (TP), alebo prostredníctvom Internet bankingu. Pravidelný stravník má uhradiť 10 platieb za školský rok. Platba poštovou poukážkou nie je možná!

Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni, z toho dôvodu Vás žiadame o včasné zasielanie úhrad.

Platba vložením peňazí do pokladne v banke nie je možná!!!

V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiťPoslednú platbu je potrebné vykonať do 25. mája v kalendárnom roku (je to platba za jún). Maturanti môžu mať poslednú platbu 25. apríla, pokiaľ sa nebudú stravovať do konca júna.

Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roku.

 Stravníci sa preukazujú vo výdajni stravy priložením čipového kľúča ku zariadeniu, ktoré ohlási vydávajúcemu kuchárovi, či je daný stravník prihlásený a má zaplatené, druh a veľkosť porcie. Čipový kľúč je potrebné zakúpiť v kancelárii tajomníčky – 5 € záloha. Zakúpiť - zapožičať čípový kľúč bude možné od 27. 8. 2019 v čase od 7,00 do 13,00.

Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť vedúcej jedálne z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť ihneď nový čip.

Žiakom, ktorí ukončia školskú dochádzku v našej škole, bude po vrátení čipového kľúča vrátených 5,- eur.

Odhlášky obedov sa vykonávajú do 730hod. v daný deň prostredníctvom  internetovej žiackej knižky - IZK alebo telefonicky na čísle 0914 109 109.

Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie je vždy potrebné odhlásiť stravu!!

Školské výlety, lyžiarsky výcvik, choroba a iné: Je povinnosťou stravníka odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme.

V prípade neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy 3 dni pred stanovenými prázdninami.

11) Výdaj obedov je od 12.00 do 14.00 hod.

 

Variabilné symboly pre nových žiakov:

1

Príma

Bajtay

Tobiáš

89402995

2

Príma

Bauer

Daniel

89403017

3

Príma

Bedöcsová

Daniela

89402900

4

Príma

Brídová

Nicol

89402901

5

Príma

Cigánek

Šimon

89402896

6

Príma

Gyulaffy

Peter

89402910

7

Príma

Hodál

Michal

89402912

8

Príma

Hutník

Michal

89402915

9

Príma

Chromek

Sven Viktor

89402916

10

Príma

Jedinák

Peter

89402920

11

Príma

Kožová

Lucia

89402927

12

Príma

Magáth

Samuel

89403001

13

Príma

Machajdíková

Hana

89402932

14

Príma

Michálková

Natália

89402933

15

Príma

Mikulay

Martin

89402934

16

Príma

Milutinovič

Sofia

89402935

17

Príma

Poliačiková

Kristína

89403003

18

Príma

Porubcová

Nikola

89402941

19

Príma

Pregová

Alexandra

89402943

20

Príma

Sivák

Michal

89403008

21

Príma

Socha

Matias Marián

89402992

22

Príma

Stebelová

Jana

89402952

23

Príma

Streška

Oliver

89402981

24

Príma

Szliva

Dávid

89402956

25

Príma

Škvarka

Samuel

89402957

26

Príma

Šútor

Jakub

89402993

27

Príma

Trnovec

Bernard

89402976

28

Príma

Vincenc

Matej

89402961

29

Príma

Vnučko

Dávid

89402994

30

Príma

Zajíčková

Zuzana

89402965

31

Kvarta

Cuper

Ján

89403014

32

Sexta

Lenárdová

Mária Anastázia

89403019

 

Ostatným žiakom VS ostávajú.

Prvú platbu je potrebné urobiť s týmto VS, potom je v septembri možné požiadať vedúcu ŠJ o zlúčenie platieb súrodencov.

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com