Školské sväté omše Duchovné obnovy školy Duchovné aktivity

Duchovná správa našej školy je zverená od 1. 7. 2013 Spoločnosti Božieho slova - verbistom.

Školské sväté omše sa konajú pravidelne vždy v stredu a piatok  o 7.30 hod. v školskej kaplnke na 3. poschodí. Za prípravu sv. omše zodpovedajú jednotlivé triedy (podľa rozpisu) spolu s katechétom a triednym učiteľom. 

Sviatosť zmierenia - vždy pred prvým piatok v stredu alebo štvrtok od 9.00 do 12.00 hod.

 

Sväté omše v kostole Povýšenia svätého Kríža na Daliborovom nám. v šk. roku 2018/2019: 

 • 3. septembra - začiatok šk. roka
 • 20.12.- predvianočná sv. omša
 • 31.1.  - polročná sv. omša
 • 6. 3.   - Popolcová streda
 • 30. 5. - Nanebovstúpenie Pána
 • 31. 5. - 10.00 hod. - slávnostná sv. omša pri príležitosti 25. výročia založenia školy
 • 20. 6. - Sviatok Božieho Tela
 • 29. 6. - sviatok Petra Pavla - ukončenie školského roka

 

 

Svätá rodina v rímskokatolíckej cirkvi označuje rodinu tvorenú Pannou Máriou, sv. Jozefom a Ježišom Kristom. Je uvádzaná ako príklad pre život všetkých rodín, ako vzor lásky a jednoty.

Modlitba ku svätej rodine

Nebeský Otče,
Ty si nám dal Svätú rodinu
ako žiarivý vzor;
láskavo dopraj,
aby sme ju nasledovali
vo vzájomnej láske
a v rodinných čnostiach,
a tak dosiahli večnú blaženosť
v tvojom nebeskom domove.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

Amen.

Modlitba z Rímskeho misála na
sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie
a Jozefa.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com