8-ročné štúdium

 

Prijímacie pohovory na 8 - ročné štúdium

Výsledky prijímacích pohovorov  z 1. kola

2. kolo prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacích pohovorov  z 2. kola

Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať 21. 6. 2019 (v piatok)

od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

Do testov je možné nahliadnuť počas termínu zápisu.  

Zápis vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne v uvedenom  termíne odovzdaním zápisného lístka. Zápisný lístok vydá uchádzačovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Ak zákonný zástupca nemôže vykonať zápis v určených termínoch, môže  požiadať riaditeľku školy o určenie iného termínu. Ak sa uchádzač v určenom alebo dohodnutom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium stratí platnosť. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu 8-ročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov  30.

 

Žiak základnej školy podáva prihlášku na štúdium na strednej škole na predpísanom tlačive do 12. 6. 2019.  Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích pohovorov v 1. kole v našej škole, môžu podať žiadosť o presun prihlášky ich dieťaťa z 1. kola do 2. kola.

Žiaci, ktorí sa nezúčastnili prijímacích pohovorov v 1. kole v našej škole musia podať prihlášku  potvrdenú od základnej školy spolu s potvrdením od lekára v zmysle školského zákona.

Kritériá na prijímacie  pohovory - 8-ročné štúdium na školský rok 2019/2020 (platia tie isté ako pre 1.kolo)

Školský vzdelávací program je  od 1. ročníka (Prímy) zameraný:

 • na rozšírené vyučovanie anglického jazyka – 5 hodín anglického jazyka týždenne
 • druhý cudzí jazyk  je nemecký jazyk - vyučuje sa 3 hodiny týždenne od 1. ročníka,
 • vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného vzdelania, 
 • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností,
 • vo vyšších ročníkoch gymnázia (od 5. ročníka) možnosť špecializácie na informačné technológie v spolupráci s firmou DELL.

 

Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č.  0917163071. 

 

Pozrite si náš školský časopis  GERCENOVINY -  http://www.docs.svr.sk/gercenoviny02.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com